Pubblica le tue Inserzioni
Apri la tua Vetrina

OMV, bir ?irketten çok daha fazlas?d?r. OMV, mü?teri özelliklerine göre özelle?tirilmi? haddeleme makinelerinin üretiminde kendi bilgi ve deneyimini her gün aktaran motive bir ekiptir.

O.M.V. OFFICINA MECCANICA VENTURINI SRL
Tam otomatik paketleme tahliyesinin yürütülmesi ve ba?lama makinesi gibi a??r ve yo?un kullan?m alanlar? için dü?ünülmü? ve tasarlanm?? olan, laminasyon tesislerine yönelik interlok sistemleri ve ba?lama makineleri üretmekteyiz.
Tasar?m aç?s?ndan bak?ld???nda, yüksek dayan?kl?l?kta dü?ümlerin (?ekerleme tipi) yarat?lmas?n? sa?layan daha fazla geli?tirme için CAD tasar?m sistemlerini kullanmaktay?z.
Ayr?ca, ürünlerimizin baz? özelliklerinin a??nma dirençlerini art?rmak ve bak?m i?lemlerini kolayla?t?rmak amac?yla de?i?tirildi?i "hafif" modellerini de tasarlamaktay?z.
Tüm ayr?nt?lar için internet sitemizi ziyaret edin.
  • News
  • Questa inserzione è scaduta

O.M.V. OFF. MECC. VENTURINI SRL

Agrandar mapa...
  • Via delle Moie, 4 Bovezzo - 25073 (Brescia)
  • Officine Meccaniche Venturini s.r.l. Headquarter Via delle Moie, 4 25073 Bovezzo (BS) - ITALY Offices & Production Via Faini, 3/e 25073 Bovezzo (BS) - ITALY Tel +39 030 27 11 371 Fax +39 030 27 110 30 info@omv-bs.it

Últimos anuncios de O.M.V. OFF. MECC. VENTURINI SRL

de Servizi usted puede estar interesado...

Torna su